Powróć do: strona główna

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi krajowych i europejskich przepisów, w tym  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Stosujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wzmacniamy środki i wdrażamy dodatkowe działania, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

Zapewniamy przejrzystość przetwarzania danych osobowych, w szczególności informujemy o przetwarzaniu  danych w szczegółowych klauzulach informacyjnych opisujących konkretne cele przetwarzania, które znajdują się przy formularzach służących do zbierania danych osobowych, w regulaminach dostępnych w dedykowanych zakładkach na naszej stronie internetowej, informacjach udostępnianych w związku z organizowanymi przez nas wydarzeniami, konkursami, przetargami oraz w innych kierowanych do Państwa dokumentach (w tym w postanowieniach zawieranych umów). Zamieściliśmy je w korespondencji elektronicznej i zakładkach naszych serwisów internetowych. 

Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z Biblioteką, zobowiązujemy go w postanowieniach zawieranej umowy do przedstawienia naszej klauzuli informacyjnej.

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych naszych czytelników i wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z naszych usług publicznych i serwisów oraz klientów, kontrahentów, pracowników i osób rekrutowanych do pracy oraz innych osób, z którymi kontaktujemy się, współpracujemy i których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością statutową, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13, kod pocztowy: 35-010 Rzeszów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wimbp.rzeszow.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

 1.  udostępnianie zbiorów i usług Biblioteki określonych w naszych regulaminach, w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
 2. zorganizowanie, przeprowadzenie i promocja wydarzeń w Bibliotece, m.in. konkursów, warsztatów, klubów dyskusyjnych, spotkań autorskich, w tym takich, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line; 
 3. gromadzenie materiałów bibliotecznych;
 4. prowadzenie działalności bibliograficznej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej;
 5. zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami oraz czynności zmierzające do zawarcia tych umów, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia i wykonania umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu kontrahenta czy podmiotu będącego stroną umowy;
 6. umożliwienie kontaktu z Biblioteką za pośrednictwem formularzy kontaktowych i poczty elektronicznej oraz podejmowanie przez nas kontaktu z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym udzielanie odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję oraz dalsza obsługa korespondencji z Państwem prowadzonej, a także w celu załatwiania sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;
 7. prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited oraz kanału na portalu społecznościowym YouTube,  na warunkach oraz na zasadach określonych przez Google LLC (podmiot zarządzający i administrujący portalem YouTube), za pomocą których informujemy o naszej aktywności, promujemy organizowane przez nas wydarzenia,  komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, transmitujemy wydarzenia związane z czytelnictwem, realizujemy wydarzenia on-line w ramach prowadzonej przez nas działalności, budujemy i utrzymujemy społeczność z nami związaną;
 8.  ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;
 9. badania analityczne i statystyczne (dane zanonimizowane);
 10. zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami;
 11. prowadzenie rekrutacji do pracy;
 12. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej oraz wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

Biblioteka posiada system zapisu wizyjnego z kamer monitoringu, stosowany w celu zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa nad monitorowanym terenem, a w szczególności usprawnienia wykonywania zadań z zakresu ochrony osób i mienia, w tym materiałów bibliotecznych, do czego jest zobligowana przepisami prawa. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery rejestrujące zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Biblioteki. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym zostały oznakowane tablicami informacyjnymi. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu zostały zamieszczone na tablicach w budynkach objętych monitoringiem

Biblioteka używa plików cookies w celach analitycznych, reklamowych, funkcjonalnych i personalizacyjnych – szczegółowe informacje dotyczące używania i możliwości zmiany ustawień plików cookies zamieszczono w Polityce cookies.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do: 

 1.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 4 i art. 18 ust. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in.: ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. oraz przepisów prawa pracy, podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO);  
 3. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu komunikowania się w ramach prowadzonej przez nas działalności, także poprzez udostępnione na naszej stronie internetowej formularze kontaktowe, z  osobami działającymi w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy, bądź osobami wyznaczonymi przez te podmioty do kontaktu, a  także dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia profilu na portalu Facebook i kanału na portalu YouTube, aby informować o naszej aktywności i komunikować się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody wyrażonej w pisemnym (w tym elektronicznym) oświadczeniu lub w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii na podstawie wyraźnej zgody, czyli wyrażanej poprzez oświadczenie woli (art. 9 ust 2. lit. a). W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe mogą być także przekazywane, na podstawie umów powierzenia, firmom świadczącym nam usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług. 

Zasadniczo zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą one być także przekazywane poza ten obszar  - dotyczy to danych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu Facebook i YouTube. Portale społecznościowe Facebook i YouTube mają własne polityki dotyczące sposobów przetwarzania i ochrony danych osobowych. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych przez wyżej wymienione portale należy zapoznać się z ich polityką prywatności. 

Informacje na temat przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez Facebook, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania oraz przysługujących Państwu prawach, dostępne są pod adresem:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z celów przetwarzania, dla których zostały zebrane oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W celach, na które wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te  będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu, chyba, że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu  prawa:

 1. dostępu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii - zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - zgodnie z art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania – zgodnie z art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 21 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iod@wimbp.rzeszow.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.                                               

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies. Klikając „Zezwól na wszystkie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Więcej informacji na temat zasad korzystania z plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Zmiana zgód cookies spowoduje usunięcie wszystkich ciasteczek oraz przeładowanie strony.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej