Powróć do: DLA BIBLIOTEKARZY

Analiza funkcjonowania bibliotek

Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) we współpracy z Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.

W latach 2010–2015 badania były współfinansowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a od roku 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Od roku 2018 projekt jest finansowany przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Zarządzanie projektem reguluje przyjęty przez sygnatariuszy listu intencyjnego dokument „Zasady funkcjonowania projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB)” wraz z załącznikami:

Warunki uczestnictwa

W projekcie AFB mogą brać udział biblioteki naukowe finansowane ze środków publicznych i prywatnych oraz biblioteki publiczne i pedagogiczne działające na terenie Polski.

Uczestnictwo w projekcie regulowane jest przez dokument „Zasady funkcjonowania projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB)” wraz z załącznikami opisującymi procedury i harmonogram realizacji dla poszczególnych typów bibliotek. 

Biblioteka przystępuje do projektu (AFB) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego biblioteki podpisanego przez dyrektora. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Korzyści z udziału

Uczestnictwo w projekcie AFB polegające na zarejestrowaniu biblioteki i wypełnieniu formularza danymi statystycznymi pozwala na:

  • bezpłatne wykorzystanie narzędzia ułatwiającego gromadzenie, archiwizowanie i analizę danych statystycznych,
  • automatyczne generowanie wskaźników efektywności własnej biblioteki i porównywanie ich z uśrednionymi danymi określonej grupy bibliotek.

Strona projektu AFB 

Wyniki badań AFB

Materiały AFB

Organizacja badań efektywności bibliotek publicznych w 2022 r.

Informujemy, że na stronie AFB jest już dostępny formularz danych statystycznych za rok 2021.

Od 31 stycznia do 31 marca 2022 r. biblioteki publiczne woj. podkarpackiego, biorące udział w projekcie AFB wypełniają formularze danych statystycznych za rok 2021 r. (zapisują i zatwierdzają). 

Od 1 kwietnia do 15 maja 2022 r. wojewódzcy administratorzy merytoryczni weryfikują poprawność danych i zatwierdzają formularze.